Privacy policy

1. ขอบเขตการบังคับใช้

กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิธีและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศฉบับนี้ใช้กับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการต่างๆในฐานะผู้บริโภค กับ Plantation Cafe x Roastery โดยจะอธิบายวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ นำไปใช้ และเปิดเผยโดยบริษัท บีนส์ เฮียร์ จำกัด และแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านจะสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้ทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลส่วนบุคคล  ที่นี้นั้นหมายถึง ข้อมูลใดๆในรูปแบบที่หลากหลาย  แต่เป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกไปถึงเจ้าของข้อมูลนั้นๆได้ ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านสำหรับการบริการและใช้บริการจากเราได้เลย โดยเราจะเก็บข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการเก็บข้อมูลทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านช่องทางต่าง  ของเรา เช่น เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม( Facebook, Instagram, Line) จุดขายและกิจกรรมต่างๆ  นอกจากนี้ เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากคู่ค้าของเรา (ในประกาศฉบับนี้แทนช่องทางการเก็บข้อมูลทั้งหมดด้วย แพลทฟอร์ม”)

 • ความปลอดภัยทางข้อมูลของท่านเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของเรา
 • ในการให้บริการบนแพลทฟอร์มของเราแก่ท่าน เราจำเป็นที่จะต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เราจะเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยเราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่เป็นข้อมูลในการสั่งสินค้า และจัดส่งสินค้า และอีกกรณีหนึ่งคือเพื่อประโยชน์ในการบริการท่านให้ดีที่สุด
 • ทั้งนี้ ท่านจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่ไปกับประกาศฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราอาจจะแจ้งท่านเป็นครั้งคราวไป  เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและท่านสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านได้อยู่เสมอ
 • โดยการ กด “sign up”, “ฉันตกลงใน Plantation Cafe x Roastery policy”  เป็นการยอมรับ,เข้าใจ, ให้ความยินยอม และให้การรับรองในประกาศฉบับนี้ 
 • เราจะมีการแก้ไขประกาศฉบับนี้ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะกระทบทางด้านสัญญาและจำเป็นต้องได้รับความยินยอม อันเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รักษา ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลของท่านต่อไป
 • ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆกับเรา แต่ถ้าหากท่านต้องการใช้บริการจากเรา ท่านจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิก และให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราก่อน

หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ในช่องทางที่แจ้งใว้ท้ายประกาศฉบับนี้

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล/เราเก็บข้อมูลตอนไหนบ้าง

เราจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังนี้

 • ผ่านออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์ plantationcafexroastery.com เราจะได้รับข้อมูลจากท่านระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการและเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราอาจจะได้รับข้อมูลของท่านผ่านสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ท่านสร้างรหัสสมาชิกกับเราผ่านเว็บไซต์
  • ท่านสมัครการบริการหรือซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา
  • ท่านใช้การบริการใดๆของเราผ่านเว็บไซต์
  • ท่านมีการสื่อสารใดๆผ่านเว็บไซต์ของเรา
  • ท่านสมัครการแจ้งเตือนในเว็บไซต์ของเรา
  • ท่านเข้าร่วมการประมูลหรือการจัดกิจกรรมใดๆผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • ผ่านทางช่องทางติดต่ออื่น ท่านติดต่อเข้ามาหาเรา ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ แฟกซ์ การพบกันตัวต่อตัว
 • ผ่านเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม และตลาดออนไลน์ต่างๆ เมื่อท่านติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ สั่งซื้อสินค้า สอบถามกับเรา เช่น Facebook, Line Official Account, Shopee, Lazada เป็นต้น
 • อีเมล เนื้อหา ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการปฏิสัมพันธ์ใดๆระหว่างท่านกับเรา
 • เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณาของเรา เช่น ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาใดๆของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เป็นต้น
 • แบบฟอร์มต่างๆที่จัดทำขึ้นโดยเราหรือคู่ค้าของเรา ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
 • ข้อมูลต่างๆที่เราจัดทำขึ้น ในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น บันทึกการเลือกซื้อสินค้า ระยะเวลาในการค้นหาสินค้า เป็นต้น
 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมุลอื่นๆ โดยเฉพาะ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google การวิจัยการตลาดที่ผู้รวบรวมข้อมูลเป็นบุคคลที่สาม ฯลฯ

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล / เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลสถานะส่วนตัว ชื่อ เพศ รูปภาพ วันเกิดของท่าน

ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลผลิตภัณที่ท่านซื้อ จำนวน การชำระเงิน ผ่านระบบเว็บไซต์นี้ และ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้ การเข้าใช้บริการของท่าน โปรแกรมที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลทฟอร์มของเรา เวลาที่ท่านอยู่ สถานที่ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการเข้าใช้บัญชี ชื่อผู้เข้าใช้ รหัสผ่านการซื้อขายหรือคำสั่งซื้อที่เกิดจากท่าน ความสนใจของท่าน คำแนะนำจากท่าน การตอบคำถามจากท่าน ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน หรือรูปแบบการใช้งานของท่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา สินค้าหรือบทความที่ท่านมีความสนใจ และความต้องการของท่านในการรับข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นการซื้อขายจากเราหรือจากบุคคลที่สามและการติดต่อสื่อสารที่ท่านสะดวก

ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เมื่อท่านมีการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การให้ความยินยอมของท่านจะส่งผ่านมาทางเดียวกัน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ด้วย

 • ท่านจะต้องแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถแจ้งเราให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ เราขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของท่าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกทั้งทางด้านการบริการและการดำเนินการตามสัญญาใดๆที่อาจเกิดขึ้น
 • เราจะสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เมื่อท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา แต่หากท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราจำเป็นจะต้องแจ้งท่านว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ทั้งนี้ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ภายหลังการรับบริการจากเราแล้ว แต่เรายังจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางชนิดเพื่อการกระทำการตามสัญญา และข้อมูลที่จำเป็นในทางกฎหมาย

4. หน้าที่ในการประมวลข้อมูลการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่านหรือบุคคลที่สาม(ที่ผ่านการยินยอมจากท่านแล้ว) เราจะใช้หรือ ส่งต่อไปให้กับบุคคลที่สาม ภายใต้จุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราได้
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านดำเนินการผ่านเรา
 • เพื่อทำการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ดำเนินการผ่านเราทั้งที่เป็นสินค้าของเราโดยตรงและสินค้าของบุคคลที่สามที่จัดขายผ่านแพลทฟอร์มของเรา เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามเพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านต่อไป
 • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้ท่าน
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และรับรอง กับบุคคลภายนอกในความถูกต้องของคำสั่งซื้อและข้อมูล
 • เพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลของท่านว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีการปลอมแปลงข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายหากมีเหตุปลอมแปลง หรือเหตุใดๆเกิดขึ้น
 • เพื่อตอบสนองความต้องการ การตอบรับ การเรียกร้องตามสิทธิหรือการพิพาทกับเรา
 • เพื่อควมคุมการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทให้มีการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย
 • เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านกับเรา
 • เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการอันเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเพื่อการดำเนิกการจ่ายเงินตามคำสั่งซื้อ
 • เพื่อตรวจสอบการดึงข้อมูลจากแพลทฟอร์มของเรา
 • เพื่อปรับปรุงรูปแบบและบทความที่อยู่บนแพลทฟอร์ม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อแสดงการเข้าใช้แพลทฟอร์ม
 • เพื่อการวิจัยในการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • เพื่อที่เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของท่าน
 • เพื่อแสดงชื่อ บัญชีการใช้งานของท่านบนแพลทฟอร์ม
 • เพื่อให้ผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถหาท่านบนแพลทฟอร์มของเราได้
 • เพื่อแสดง ความเห็น บทความ คำพูด ที่ท่านต้องการแสดงบนแพลทฟอร์มของเรา
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลทฟอร์มของเรา รวมถึงส่วนลดพิเศษ หรือโครงการต่างๆ
 • เราอาจจะใช้ข้อมูลของท่านในการใช้โปรงแกรมอัตโนมัติให้การพิจารณาจัดการกับข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้ว
 • เพื่อเป็นการเน้นย้ำ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการทำวิจัยการตลาดโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเราเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการตลาด การตั้งกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้รวมถึงการทำสถิติ รายงาน การค้นคว้าใดๆที่เกี่ยวข้อง
 • นอกเหนือจากกิจการของเราแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อองค์กรของบุคคลที่สามต่างๆ ดังต่อไปนี้ บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ฯลฯ
 • ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายใดๆจากเราได้ทุกเมื่อ
 • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงในการใช้บริการหรือข้อตกลงอื่นของเรากับท่าน
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยทางชีวิต,ทรัพย์สินและสิทธิใดๆของผู้อื่น
 • เพื่อดำเนินการและรักษาระบบปฏิบัติการของเรา และสามารถปรับปรุง บำรุงรักษาให้ทันสมัย เพื่อความราบรื่นในการให้บริการของเรา
 • เพื่อผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบธุรกิจของเราว่ามีความถูกต้องตามระเบียนและกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ที่อาจจะส่งผลเสียกับธุรกิจของเราและความสัมพันธ์ระหว่างท่าน หรือคู่ค้า ทั้งนี้เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ในกรณีที่มีเหตุให้สงสัยเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นก้ตาม
 • หากมีเหตุการณ์หรือความจำเป็นใดๆในอนาคตที่เราจะต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือ ประมวลผล ข้อมูลของท่านที่นอกเหนือจากที่เราได้แจ้งท่านใว้นั้น เราจะดำเนินการแจ้งและขอความยินยอมจากท่านก่อนการกระทำดังกล่าว ยกเว้นแต่ว่าการกระทำนั้นๆเป็นการกระทำที่สามารถทำได้ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ / Minors

 • เราไม่มีนโยบายขายสินค้าสำหรับเด็ก เพื่อเด็ก หรือทำธุรกรรมใดๆกับเด็กอายุต่ำกว่า13 ปี  และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใดๆ
 • ท่านที่สามารถทำธุรกรรมกันเราได้จะต้องยอมรับและรับรองว่าท่านบรรลุนิติภาวะ และสามารถยอมเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านยังเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้บริการของเราภายใต้การดูแลและยอมรับโดยผู้ปกครองของท่าน
 • ผู้ปกครองของผู้เยาว์จะต้องดูแลผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านไม่ให้มีการกรอกแบบฟอร์ม หรือให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับผู้เยาว์ กับ Plantation Cafe x Roastery หากเกิดความผิดพลาดโดยมีการส่งข้อมูลของผู้เยาว์เข้ามาในระบบของ  Plantation Cafe x Roastery หรือมีการให้การยอมรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์  ผู้ปกครองของผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบในการทำธุรกรรมของผู้เยาว์และผูกพันธ์ กับข้อกำหนดการซื้อขาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Collection of computer Data/ การใช้คุกกี้

เราหรือบริการที่เราใช้จะใช้คุ๊กกี้, บีคอน หรือเครื่องมือที่มีความคล้ายคลึงกันในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อที่เราจะสามารถบริการท่านได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์หรือบริการใดๆของเราผ่านทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆผ่านอินเตอร์เน็ต ทางบริษัทของเราจะทำการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ IP address, โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์, เว็บไซต์ที่ท่านเข้าก่อนหน้าที่จะเข้ามาเว็บไซต์ของเรา, วันและเวลาในการที่ท่านเปิดใช้เว็บไซต์ของเรา, และข้อมูลสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุ๊กกี้คือไฟล์ข้อความที่ฝังอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยรับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม จากนั้นคุ๊กกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่มชมอีกในครั้งต่อๆมา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่จดจำคุ๊กกี้นั้น คุ๊กกี้จะช่วยให้เราสามารถจัดหาข้อมูลที่เข้ากับความต้องการของท่านเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท่านสามารถดูแลหรือลบคุกกี้ผ่านทาง โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ท่านใช้ได้ โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอุปกรณ์ของท่านโดยตรง

การเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ในเว็บไซต์ของเราจะมีส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก อาธิเช่น  การจ่ายเงิน ผู้ประกอบการอื่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเรา เราแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความปลอดภัยของแต่ละเว็บไซต์ และพิจารณาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆด้วยตัวท่านเอง

Google – แพลทฟอร์มของเราใช้ Google Analytics โดยการบริการนี้ใช้ คุกกี้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานของผู้เข้าใช้แพลทฟอร์มของเรา คุกกี้จะแปลงข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้งานแล้วส่งไปเก็บใว้ในที่จัดเก็บข้อมูลหลักในประเทศอเมริกา Googleจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการใช้งานเว็บไซต์แล้วจัดทำรายงานการเข้าใช้ และการมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการและนำเสนอการบริการของแพลตฟอร์ม Googleอาจจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามหากกฎหมายได้ระบุใว้ให้ทำหรือบุคคลที่สามนั้นๆได้รับการมอบหมายอย่างหนึ่งอย่างใดจากGoogle

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สิทธิของท่าน

ถอนการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งการยกเลิกการให้ความยินยอมในการใช้ เปิดเผย และประมวลผล อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ เราจะต้องสงวนข้อจำกัดบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม กล่าวคือเราจะไม่สามารถให้บริการท่านได้ และเรายังจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านอันเกี่ยวข้องจำเป็นกับการดำเนินการตามกฎหมายอยู่

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล punthepk@hotmail.com หรือทำหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา  Plantation Cafe x Roastery 26/1 The Pud ซ.คลองลำเจียก ถ.ประดิษมนูธรรม นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม 10240 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เทียบเท่า (ตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต) ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านให้มีความถูกต้องได้อยู่เสมอด้วยตัวของท่านเอง เมื่อท่านได้ทำการแก้ไขใดๆอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลที่สามต่อไป การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึง ตรวจสอบและขอสำเนาข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านเฉพาะตน รหัสผ่านที่ท่านได้ตั้งในการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน เราแนะนำให้ท่านเก็บรักษารหัสผ่านของท่านเอาใว้เป็นความลับ  และมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา

5. การเก็บรักษาข้อมูลและมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของเรา

การป้องกันความปลอดภัยและจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราใช้วิธีการหลากหลายในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งระบบภายในบริษัทในการจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่กฏหมายกำหนดหรือเก็บรักษาเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฏหมาย และเราจะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด กล่าวคือข้อมูลของท่านไม่มีความเกี่ยวข้องกับท่านอีกต่อไปหรือข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นในทางกฎหมายหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเราแล้ว

การแบ่งปันข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเรา

แพลตฟอร์มของเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา ท้ังนี้เพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามสัญญาระหว่างกัน ในการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของเรา ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของกันและกัน อาธิเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อตกลงการใช้งานแพลตฟอร์มของเราผู้ใช้งานจะต้องผูกพันธ์กับข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวคือการเปิดเผยข้อมุลที่จำเป็นเกี่ยวกับคู่สัญญา รายการซื้อสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า ทั้งนี้การเปิดเผยจะต้องเปิดเผยเพียงแค่เท่าที่จำเป็นและมีการจัดเก็บที่เป็นส่วนตัวเท่านั้น

ในบางโอกาส เราอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์ทางการค้ากับบุคคลอื่น และใช้เครื่องมือบางอย่างในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าของเรา ทั้งนี้การปฏิสัมพันธ์นี้จะใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแยกจากแพลทฟอร์มของเรา เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้แจ้งหรือให้ความยินยอมกับบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้ ถึงแม้ว่าเราใช้ระบบการดูแลความปลอดภัยหลายอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบกับเราก็ตาม เราแนะนำให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหรือนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของแพลทฟอร์มนั้นๆอย่างถี่ถ้วน

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ตาม

กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อประกาศของเรา